لیست شیفت پشتیبانی آذر ماه 1398

آذر 1398
1 جمعه علی نقی پور
2 شنبه مشهدی
3 یکشنبه اسلامی مهر
4 دوشنبه حق پرست
5 سه شنبه شادکام
6 چهارشنبه شجاعی مهر
7 پنجشنبه علی نقی پور
8 جمعه مشهدی
9 شنبه اسلامی مهر
10 یکشنبه حق پرست
11 دوشنبه شادکام
12 سه شنبه شجاعی مهر
13 چهارشنبه علی نقی پور
14 پنجشنبه مشهدی
15 جمعه اسلامی مهر
16 شنبه حق پرست
17 یکشنبه شادکام
18 دوشنبه شجاعی مهر
19 سه شنبه علی نقی پور
20 چهارشنبه مشهدی
21 پنجشنبه اسلامی مهر
22 جمعه حق پرست
23 شنبه شادکام
24 یکشنبه شجاعی مهر
25 دوشنبه علی نقی پور
26 سه شنبه مشهدی
27 چهارشنبه اسلامی مهر
28 پنجشنبه حق پرست
29 جمعه شادکام
30 شنبه شجاعی مهر