لیست شیفت پشتیبانی اسفند ماه 1398

اسفند 1398
1 پنجشنبه علی نقی پور
2 جمعه مشهدی
3 شنبه اسلامی مهر
4 یکشنبه حق پرست
5 دوشنبه شادکام
6 سه شنبه شجاعی مهر
7 چهارشنبه علی نقی پور
8 پنجشنبه مشهدی
9 جمعه اسلامی مهر
10 شنبه حق پرست
11 یکشنبه شادکام
12 دوشنبه شجاعی مهر
13 سه شنبه علی نقی پور
14 چهارشنبه مشهدی
15 پنجشنبه اسلامی مهر
16 جمعه حق پرست
17 شنبه شادکام
18 یکشنبه شجاعی مهر
19 دوشنبه علی نقی پور
20 سه شنبه مشهدی
21 چهارشنبه اسلامی مهر
22 پنجشنبه حق پرست
23 جمعه شادکام
24 شنبه شجاعی مهر
25 یکشنبه علی نقی پور
26 دوشنبه مشهدی
27 سه شنبه اسلامی مهر
28 چهارشنبه حق پرست
29 پنجشنبه شادکام