لیست شیفت پشتیبانی بهمن ماه 1398

بهمن 1398
1 سه شنبه علی نقی پور
2 چهارشنبه مشهدی
3 پنجشنبه اسلامی مهر
4 جمعه حق پرست
5 شنبه شادکام
6 یکشنبه شجاعی مهر
7 دوشنبه علی نقی پور
8 سه شنبه مشهدی
9 چهارشنبه اسلامی مهر
10 پنجشنبه حق پرست
11 جمعه شادکام
12 شنبه شجاعی مهر
13 یکشنبه علی نقی پور
14 دوشنبه مشهدی
15 سه شنبه اسلامی مهر
16 چهارشنبه حق پرست
17 پنجشنبه شادکام
18 جمعه شجاعی مهر
19 شنبه علی نقی پور
20 یکشنبه مشهدی
21 دوشنبه اسلامی مهر
22 سه شنبه حق پرست
23 چهارشنبه شادکام
24 پنجشنبه شجاعی مهر
25 جمعه علی نقی پور
26 شنبه مشهدی
27 یکشنبه اسلامی مهر
28 دوشنبه حق پرست
29 سه شنبه شادکام
30 چهارشنبه شجاعی مهر