لیست شیفت پشتیبانی دی ماه 1398

دی 1398
1 یکشنبه علی نقی پور
2 دوشنبه مشهدی
3 سه شنبه اسلامی مهر
4 چهارشنبه حق پرست
5 پنجشنبه شادکام
6 جمعه شجاعی مهر
7 شنبه علی نقی پور
8 یکشنبه مشهدی
9 دوشنبه اسلامی مهر
10 سه شنبه حق پرست
11 چهارشنبه شادکام
12 پنجشنبه شجاعی مهر
13 جمعه علی نقی پور
14 شنبه مشهدی
15 یکشنبه اسلامی مهر
16 دوشنبه حق پرست
17 سه شنبه شادکام
18 چهارشنبه شجاعی مهر
19 پنجشنبه علی نقی پور
20 جمعه مشهدی
21 شنبه اسلامی مهر
22 یکشنبه حق پرست
23 دوشنبه شادکام
24 سه شنبه شجاعی مهر
25 چهارشنبه علی نقی پور
26 پنجشنبه مشهدی
27 جمعه اسلامی مهر
28 شنبه حق پرست
29 یکشنبه شادکام
30 دوشنبه شجاعی مهر