آموزش اتوماسیون اداری فراگستر

 

آموزش جامع اتوماسیون ( کاربران )

دانلود فیلم

 


 

زیر ساختو راهبران

دانلود فیلم

 


 

کاربران دبیرخانه

دانلود فیلم

 


 

مدیران ارشد

دانلود فیلم

 


 

مسئولین دفاتر

دانلود فیلم