رزومه مهندس مصطفی سلطانی

سوابق اجرایی

 

سوابق آموزشی و توانمندیهای علمی

 

همایش ها و دوره هاي آموزشی و گواهیهاي اخذ شده

 

رشته تحصیلی

 

آخرین مدرک تحصیلی

  • لیسانس